Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Konkursy ofert - Organizacje pozarządowe - Urząd Gminy Tomaszów Lubelski.

 

Pobierz PDF

Konkursy ofert

 

Tomaszów Lubelski, dn. 17.05.2017 r.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących organizację gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Gminy Tomaszów Lubelski.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


Tomaszów Lubelski, dn. 21.03.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


Tomaszów Lubelski, dn. 16.03.2017 r.

WÓJT GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących organizację gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom gminy Tomaszów Lubelski w 2017 roku.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 

I. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA „WSPIERANIE” ICH REALIZACJI

1. Zadania w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujące organizację gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierające finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom gminy Tomaszów Lubelski– proponowana kwota dotacji 6000,00 zł.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Zastrzega się prawo zmiany wysokości środków finansowych w przypadku gdy złożone oferty (oferta) nie uzyskają (nie uzyska) akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE GMINY TOMASZÓW LUBELSKI NA REALIZACJĘ DOTOWANYCH ZADAŃ W 2015 

i 2016 ROKU

 

Gmina Tomaszów Lubelski nie przyznawała środków na realizację dotowanych zadań w 2015, natomiast w 2016 roku przyznała kwotę 6 000,00 zł. 

 III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 5. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Oferent musi dołączyć do oferty propozycję procedur związanych z przeprowadzaniem konkursu dotacyjnego oraz monitorowaniem i rozliczaniem wykorzystania przyznanych dotacji w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) biorącym w nim udział oraz zapewnić minimalny finansowy wkład własny nie mniejszy niż 50% całości zadania.
 7. Dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert muszą być rozliczone do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 8. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się, że:

a)     rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b)     podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

c)     podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

IV. TERMINY SKŁADANIA OFERT

 

1.Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2016 rok w przypadku krótszej działalności podmiotu za okres tej działalności.

c) sprawozdanie finansowe za 2016 rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) a w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności,

d) statut podmiotu, który składa ofertę po raz pierwszy lub w przypadku dokonanych zmian w statucie,

e) w przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów,

f) w przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedna osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście do dnia 7.04.2017 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski lub listownie - z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową - nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu oferty do Urzędu. Obowiązujące formularze ofert można pobierać w budynku Urzędu Gminy ul. 29 listopada 29, pok. nr 9 w godzinach od 7:30 do 15:30. Formularze ofert opublikowane są także na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.tomaszowlubelski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski http://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/.

V. TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
w terminie 14 dni od zakończenia naboru ofert. Komisja składa się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Tomaszów Lubelski i osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

2. Komisja dokonuje otwarcia oraz oceny pod względem kompletności, prawidłowości formalnej i rachunkowej złożonych ofert, a także pod względem zgodności z przedmiotem otwartego konkursu ofert. Posiedzenie komisji jest protokołowane przez sekretarza Komisji. Z prac Komisji sporządzany jest zbiorczy protokół, zawierający wykaz podmiotów, których oferty podlegały rozpatrzeniu, wykaz podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego dofinansowania, wykaz podmiotów, których oferty zostały ocenione negatywnie wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu komisji.

 

3. Komisja stosuje kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

-możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

-ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządową lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie,

-planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, -planowany przez organizację pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,

-analizę i ocenę realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

Odrzuceniu podlegać będą oferty:

-złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,

-niekompletne,

-złożone po terminie,

-złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

-nie dotyczące zadań wskazanych w ogłoszeniu.

4. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od zakończenia prac przekazuje całość dokumentacji konkursowej Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Od decyzji Wójta Gminy odwołanie nie przysługuje. Wyniki konkursu z uwzględnieniem wykazu podmiotów
i zleconych zadań, na które przyznano dotacje oraz kwot przyznanych na realizacje tych zadań, zostaną opublikowane na stronie internetowej, w BIP Urzędu Gminy ta oraz na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni roboczych od zatwierdzenia wyboru ofert przez Wójta Gminy.

5. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej.

 

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadań określa się na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia zadania. Obowiązujący formularz sprawozdania opublikowany jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Formularz sprawozdania dostępny jest również na stronie internetowej www.tomaszowlubelski.pl.

 

Załączniki:

 


Tomaszów Lubelski, dn. 03.02.2017 r.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017

 

Wójt Gminy

Tomaszów Lubelski

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2017 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

 I.                RODZAJ ZADANIA

1. Wspieranie przygotowań i uczestnictwa zawodników klubów sportowych z terenu      Gminy Tomaszów Lubelski w rozgrywkach lokalnych i ponad lokalnych oraz organizowanie innych imprez sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego.

 2. Promocja czynnego wypoczynku poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych
dla różnych grup wiekowych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w ramach „sportu dla wszystkich”, z uwzględnieniem osób bezrobotnych, młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze, seniorów, środowisk o niskim statusie materialnym oraz osób z niepełnosprawnościami  
z terenu gminy Tomaszów Lubelski.

 

II.             WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

 1. Na realizację zadania w 2017 roku przeznacza się ogółem 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych na realizację zadania tego samego rodzaju przez podmioty uprawnione w roku 2016 wyniosła 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w roku 2015 wyniosła 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a w roku 2014 wyniosła 70 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

III       ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym  
  konkursie poprzez zawarcie umowy.
 2. Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują                projekty obejmujące swoim zasięgiem największą liczbę mieszkańców gminy.
  W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego
  i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zastrzega się prawo zmiany wysokości środków finansowych w przypadku gdy złożone oferty (oferta) nie uzyskają (nie uzyska) akceptacji Wójta Gminy Tomaszów Lubelski  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie winno być wykonane  do 31 grudnia 2017 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż konkurs zostanie rozstrzygnięty, a zakończenie jak wyżej - do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 2. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo
  od powyższej zasady.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi
  z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski.
 5. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

V.        TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć do dnia 25 lutego 2017 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski ul. 29 Listopada 9,
  w kopercie oznaczonej napisem: „Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2017”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300)– oraz posiadać wymagane załączniki.

3.   Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) w przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające

podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów,

c) w przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna, być potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez co najmniej jedna osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI.      TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 20 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert tj. 25 lutego 2017 r. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach i w związku z tym może nastąpić przesunięcie terminu ostatecznego rozstrzygnięcia.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wzorem opisanym w rozdziale V pkt. 2 zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej rozstrzyga konkurs
  i dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomaszów Lubelski i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomaszowie Lubelskim          

VII.     PRZY ROZPATRYWANIU OFERT OCENIANE BĘDĄ:

 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będą zadania publiczne,
 4. udział środków własnych lub środków pochodzących  z innych źródeł na realizację  zadania publicznego
 5. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia  wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania konkursu
  z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone
  na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Tomaszów Lubelski a wnioskodawcą.
 2. Kosztami kwalifikowanymi przy realizacji zadania finansowanymi ze środków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski są:

1) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia,

2) wynajem obiektów sportowych,

3) bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych wykorzystywanych dla celów realizacji programów szkolenia sportowego, do którego oferent posiada prawo
(z wyłączeniem napraw i remontów),

4) ubezpieczenie uczestników zadania,

5) transport do 30% dotacji,

6) wyżywienie i zakwaterowanie,

7) obsługa sędziowska,

8) obsługa techniczna,

9) opieka medyczna,

10) opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,

11) sprzęt sportowy do 30% dotacji,

12) materiały promocyjne,

13) koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,

14) inne, niezbędne do realizacji programu szkolenia (koszty w zależności od specyfiki dyscypliny sportu),

15) w ramach kosztów obsługi stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.

16) podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu
o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. 2016 poz. 710 ze zm.).

5. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania tj. od początku realizacja zadania do 31 grudnia 2017 roku z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia podpisania konkursu.

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 2. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany
  do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Informacji, Promocji i Współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy w Tomaszowie Lubelskim pok. Nr 9, tel. 84 664 30 85 wew. 21. przez Małgorzatę Miecznik-Borkowską – Referenta ds. promocji
  i pozyskiwania środków zewnętrznych,
 5. Niniejsze ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tomaszów Lubelski www.tomaszowlubelski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Lubelski www.ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu.

1. Treść ogłoszenia

2. Wzór oferty

3. Wzór sprawozdania


Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski  w roku 2017 do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
- PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy"

- document-page-001.jpg

 

Tomaszów Lubelski, dn. 22.12.2016 r.

ZMIANA OGŁOSZENIA O KONKURSIE

na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w roku 2017 do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy".

W związku ze zmianą liczby osób objętych dowozem w ogłoszeniu o konkursie z dnia 5 grudnia zmienia się następujące zapisy:

Punk I. Rodzaj zadania otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zdania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w roku 2017 do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego - PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim - 5 dzieci oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - 1 dziecko. "

Punk II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

otrzymuje następujące brzmienie:

Wysokość środków przeznaczonych na realizacją zadania wynosi ogółem 34.000,00 zł /słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych/.

Punk IV. Termin i warunki realizacji zadania otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Termin reałizacji zadania ustala się zgodnie z podpisaną umową od dnia 1 stycznia 2017 r. od dnia do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w roku 2017 do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego - PSOUU Kolo w Tomaszowie Lubelskim - 5 dzieci oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy -1 dziecko i z powrotem do miejsca zamieszkania,
  2. dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
  3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad uczniami.

Punk V. Termin składania ofert otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski (pokój nr 10), ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski w terminie do 3 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjałnej Przysposabiającej Do Pracy w roku 2017".

Punk VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 stycznia 2017 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Marzena Czubaj-Gancarz

Tomaszów Lubelski, dn. 5.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w roku 2017 do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy”.

Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

I.         Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zdania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w roku 2017 do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim – 4 dzieci oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 1 dziecko.

 1. II.             Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi ogółem 31.000,00 zł. /słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych/.

 1. III.          Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w drodze konkursu przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta

 

 1. IV.           Termin i warunki realizacji zadania:
 2. Termin realizacji zadania ustala się zgodnie z podpisaną umową od dnia 1 stycznia 2017 r. od dnia do dnia 31 grudnia 2017 r.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w roku 2017 do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim – 4 dzieci oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 1 dziecko i z powrotem do miejsca zamieszkania,
  2. dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
  3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad uczniami.
 4. V.              Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski (pokój nr 10), ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski w terminie do 28 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy w roku 2017”.

 1. VI.           Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 2. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 grudnia 2016 r.
 3. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, oraz zawierać w szczególności:

a)       szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)       termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c)       kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

e)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Ponadto do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a)     kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b)     sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok budżetowy 2015 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności),

Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

 

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony. Złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową.

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, w drodze odrębnego zarządzenia Komisja Konkursowa. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1)              merytoryczna wartość oferty,

2)              możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

3)              dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Gminy Tomaszów Lubelski, jego wiarygodność, rzetelność,

4)              wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze środków własnych,

Odrzuceniu podlegają oferty:

1)              złożone niezgodnie z wzorem,

2)              złożone po terminie,

3)              złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

4)              nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

5)              błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta. Decyzje o wyborze oferty i udzielenie datacji podejmuję Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.

O wynikach otwartego konkursu ofert, ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomaszów Lubelski pod adresem www.tomaszowlubelski.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Miecznik-Borkowska -Referent ds. promocji

i pozyskiwania środków - tel. 84 664 30 85 wew. 21, pok. nr 9.

 1. VII.         Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:

 

Na realizację tego samego zadania przeznaczono:

-       w roku 2015 30 000,00 zł

-       w roku 2016 30 500,00 zł.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Marzena Czubaj-Gancarz

 

Ogłoszenie o konkursie 


Tomaszów Lubelski, dn. 9.06.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących organizację gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Gminy Tomaszów Lubelski.

 

WÓJT GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

 

przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Czajnia”, na realizacje zadania pn. „Organizacja Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie” w Gminne Tomaszów Lubelski.

 Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert


Tomaszów Lubelski, dn. 29.04.2016 r.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących organizację gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych

 

WÓJT GMINY TOMASZÓW LUBELSKI 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących organizację gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom gminy Tomaszowa Lubelskiego.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

I.RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA „WSPIERANIE” ICH REALIZACJI

1. Zadania w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujące organizację gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierające finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom gminy Tomaszów Lubelski– proponowana kwota dotacji 6.000,00 zł

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Zastrzega się prawo zmiany wysokości środków finansowych w przypadku gdy złożone oferty (oferta) nie uzyskają (nie uzyska) akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE GMINY TOMASZÓW LUBELSKI NA REALIZACJĘ DOTOWANYCH ZADAŃ W 2014 

i 2015 ROKU

Gmina Tomaszów Lubelski nie przyznawała środków na realizację dotowanych zadań w 2014
i 2015 roku.

 III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 5. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Oferent musi dołączyć do oferty propozycję procedur związanych z przeprowadzaniem konkursu dotacyjnego oraz monitorowaniem i rozliczaniem wykorzystania przyznanych dotacji w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) biorącym w nim udział oraz zapewnić minimalny finansowy wkład własny nie mniejszy niż 50% całości zadania.
 7. Dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert muszą być rozliczone do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 8. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się, że:

a)     rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b)     podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

c)     podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

IV. TERMINY SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2015 rok w przypadku krótszej działalności podmiotu za okres tej działalności.

c) sprawozdanie finansowe za 2015 rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) a w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności,

d) statut podmiotu, który składa ofertę po raz pierwszy lub w przypadku dokonanych zmian w statucie,

e) w przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów,

f) w przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedna osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście do dnia 20 maja 2016 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski lub listownie - z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową - nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu oferty do Urzędu. Obowiązujące formularze ofert można pobierać w budynku Urzędu Gminy ul. 29 listopada 29, pok. nr 9 w godzinach od 8:00 do 15:00. Formularze ofert opublikowane są także na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.tomaszowlubelski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski http://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/.

V. TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
w terminie 14 dni od zakończenia naboru ofert. Komisja składa się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Tomaszów Lubelski i osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

2. Komisja dokonuje otwarcia oraz oceny pod względem kompletności, prawidłowości formalnej i rachunkowej złożonych ofert, a także pod względem zgodności z przedmiotem otwartego konkursu ofert. Posiedzenie komisji jest protokołowane przez sekretarza Komisji. Z prac Komisji sporządzany jest zbiorczy protokół, zawierający wykaz podmiotów, których oferty podlegały rozpatrzeniu, wykaz podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego dofinansowania, wykaz podmiotów, których oferty zostały ocenione negatywnie wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu komisji.

3. Komisja stosuje kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

-możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

-ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządową lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie,

-planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, -planowany przez organizację pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,

-analizę i ocenę realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

Odrzuceniu podlegać będą oferty:

-złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,

-niekompletne,

-złożone po terminie,

-złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

-nie dotyczące zadań wskazanych w ogłoszeniu.

4. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od zakończenia prac przekazuje całość dokumentacji konkursowej Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Od decyzji Wójta Gminy odwołanie nie przysługuje. Wyniki konkursu z uwzględnieniem wykazu podmiotów
i zleconych zadań, na które przyznano dotacje oraz kwot przyznanych na realizacje tych zadań, zostaną opublikowane na stronie internetowej, w BIP Urzędu Gminy ta oraz na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni roboczych od zatwierdzenia wyboru ofert przez Wójta Gminy.

5. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej.

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadań określa się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia zadania. Obowiązujący formularz sprawozdania opublikowany jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Formularz sprawozdania dostępny jest również na stronie internetowej www.tomaszowlubelski.pl.

 1. Zarządznie nr 17/2016 Wójta Gminy Tomaszów Lubelski 

 2. Załącznik nr 1 Ogłoszenie konkursu

 3. Załącznik nr 2 Wzór Oferty

 4. Załącznik nr 3 Wzór Sprawozdania


Tomaszów Lubelski, dn. 15.03.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

dotyczące przyznanych dotacji w wyniku konkursu ofert  na zadania z zakresu:

upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

                                                       

1. Gminny Klub Sportowy „ POGOŃ 96 „ Łaszczówka -  60 000,00 zł

2.  Uczniowski Klub Sportowy Sabaudia – 5 000,00zł

3. Tomaszowski Klub Kyokushin Karate – 4 000,00 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „GIM DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – sekcja wrotkarstwa szybkiego w świetlicy w Rogóźnie  - 8 000,00 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „GIM DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – sekcja narciarska w świetlicy w Rogóźnie – 1 000,00 zł

6. Uczniowski Klub Sportowy „GIM DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – sekcja lekkoatletyczna                                   – 1 000,00 zł

7. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Łaszczówce –13 000,00 zł

8. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TOMASOVIA” przy Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

1 000,00 zł

9. Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grupa Oskar Tomaszów Lubelski – 1 500,00 zł

10. Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „ROZTOCZE” przy Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

1 500,00 zł

11. Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego –4 000,00 zł

 

          Określenie warunków realizacji zadania, w zakresie i na zasadach zapisanych w odrębnym dokumencie –  umowie,  nastąpi za zgodą stron w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski pok. nr 9. Do podpisania w/w umowy, w terminie wcześniej uzgodnionym lecz nie później niż do dnia 25 marca 2016 r. winni zgłosić się dwaj upoważnieni przez Organizację przedstawiciele Zarządu, w tym Prezes lub V-ce Prezes.

 

          Określenie warunków realizacji zadania publicznego, w zakresie i na zasadach zapisanych w odrębnym dokumencie –  umowie,  nastąpi za zgodą stron w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski, pok. nr 9. Do podpisania w/w umowy, w terminie wcześniej uzgodnionym lecz nie później niż do dnia 25 marca 2016 r. winni zgłosić się dwaj upoważnieni przez Organizację przedstawiciele Zarządu, w tym Prezes lub V-ce Prezes.

 

Do sporządzenia umowy należy przedłożyć następujące złączniki:

1)     zaktualizowany do wysokości przyznanej dotacji kosztorys

2)     zaktualizowany harmonogram wykonania zadania.

                                                                                              

                                                                                             

 

                                                                          W ó j t  Gminy Tomaszów Lubelski

                                                                                    Marzena Czubaj - Gancarz


Tomaszów Lubelski, dn. 22.02.2016 r.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

- otwarty_konkurs_ofert_2016_2-page-001.jpg


Tomaszów Lubelski, dn. 08.02.2016 r.

 

Wójt Gminy

Tomaszów Lubelski

działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarządzenie Wójta Gminy Tomaszów Lubelski

Załącznik nr 1 Treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 Wzór oferty

Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania 

 


Tomaszów Lubelski, dn. 28.01.2016 r.

 

Ogłoszenie 

z  dnia  28 stycznia 2016 roku 

dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu:

dowozu uczniów niepełnosprawnych na realizację obowiązku szkolnego w 2016 roku Lubelski  do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

        W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert 
w sprawie powierzenia organizacjom i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, wykonania zadania publicznego pod nazwą: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w roku  2016”
,  została oceniona pozytywnie.

Określenie warunków realizacji zadania przez Zarząd Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim,  nastąpi za zgodą stron poprzez powierzenie realizacji zadania w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym dokumencie – umowie.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

                                                                                                     Marzena Czubaj-Gancarz


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dowóz niepełnosprawnych uczniów w 2016 r.


 Tomaszów Lubelski, dn. 05.01.2016 r.

Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu Gminy Tomaszów Lubelski 

Ogłoszenie o dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego-PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w roku 2016.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy dot. dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski  do:

-  Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy,

- Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 r. pn.:

 

 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski  do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w roku  2016”.

Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

I.     Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zdania w zakresie dowozu 4-ga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz 1-go dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w roku 2016 r

 

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi ogółem 34.000,00 zł. /słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych/.

 

III.   Zasady przyznawania dotacji:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

-          organizacje pozarządowe,

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

-          stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-          spółdzielnie socjalne.

Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

 

IV.      Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2016 r. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.

Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie 
z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższa starannością.

Warunki realizacji zadania:

a)     dowóz 4–ga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim  i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b)     dowóz 1–go dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Tomaszów Lubelski z miejsca zamieszkania dziecka do Niepublicznej Szkoły Specjalnej  Przysposabiającej do Pracy,

c) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

d) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad uczniami.

 

V.     Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu  Gminy Tomaszów Lubelski (pokój nr 10), ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski w terminie do 26 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy w roku 2016”.

 

VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

Wybór oferty nastąpi w dniu  28 stycznia  2016 r.

Oferta powinna być złożona według wzoru  określonego w rozporządzeniu  Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, oraz zawierać w szczególności:

-   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-   termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

-   informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem. 
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. 
W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.  Złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową.

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, w drodze odrębnego zarządzenia Komisja Konkursowa. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1)   ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2)    ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)   ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub organizacje wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,

4)    uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.

5)    ocenia się wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6)    uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta. Decyzje o wyborze oferty i udzielenie datacji podejmuję Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.

 

O wynikach otwartego konkursu ofert, ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomaszów Lubelski pod adresem www.tomaszowlubelski.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Miecznik-Borkowska –Referent ds. promocji 
i pozyskiwania środków – tel. 84 664 30 85 wew. 21, pok. nr 9.

 

VII.   Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:

W roku 2015 na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 30.000,00 zł.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

                                                                                                     Marzena Czubaj-Gancarz

 


 Tomaszów Lubelski, dn. 09.02.2015 r.

OGŁOSZENIE dotyczące przyznanych dotacji w wyniku konkursu ofert na zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski


 Tomaszów Lubelski, dn. 23.01.2015 r.

Komunikat Komisji Konkursowej


Tomaszów Lubelski, dn. 16.01.2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dowóz niepełnosprawnych uczniów w 2015 r.

 

 Tomaszów Lubelski, dn. 08.12.2015 r.

 

Tomaszów Lubelski, dn. 08.12.2014 r.

 

Wójt Gminy

Tomaszów Lubelski

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2017 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Małgorzata Miecznik-Borkowska
 • LRGD
 • Punkt potwierdzający profil zaufany
 • lgd
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Manager Punktów Adresowych
 • MAIC
 • GOTANIA
 • POLSKA W LICZBACH
 • MIKROPORADY
 • ROZTOCZE WITA
 • STOWARZYSZENIE CZAJNIA
 • SWISS CONTRIBUTION
 • NIWA
 • WFOŚiGW w Lublinie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji "Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego"
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.